Video: Odd Fellow's Skeleton

Zak explains why an Odd Fellow's skeleton is in the main building of the asylum.