Video: Durham's Doughman Tryouts

Adam Richman conducts tryouts for Durham's Doughman Challenge relay race.