Video: Grimaldi's vs. Spumoni Gardens

Slice of Brooklyn bus tour takes tourists to 2 historic pizzerias.